عین . الف

علی ارحامی

عین . الف

علی ارحامی

عین . الف

طبق نظر هشتاد درصد از اطرافیان من افسردگی دارم

و طبق نظر هشتاد درصد از افکار خودم، سرخوشی کاذب دارم

کره شمالیِ دنیای انسان ها شدن اینقدر ساده نیست


۰ نظر ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۲۳

جهان

بیابانی تاریک

و من تنها

و م ن تنها

و م ن ت ن ه ا۰ نظر ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۲۹